คุณสมบัติของนักเรียน

นักเรียนเลือกเปลี่ยน

-มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้ มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษฯ จัดทดสอบโดยบริษัทฯ โดยใช้ข้อสอบที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนดไว้