ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยปกติส่วนใหญ่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มักจะมีทุนให้กับนักเรียนที่เดินทาไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งความแตกต่างของคุณก็ขึ้นอยู่กับองค์ของแต่ละประเทศมูลค่าทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรต่างประเทศ สำหรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมีค่าโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละโครงการว่าต้องใช้จำนวนเงินมากน้อยเท่าไร ยกตัวอย่าง เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกามีค่าโครงการประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติของนักเรียน

นักเรียนเลือกเปลี่ยน

-มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี