นักเรียนแลกเปลี่ยน คือ การที่ให้นักเรียนที่มีอายุประมาน 15-18 ได้มีโอกาสในการไปหาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนต้องเจอการเรียนการสอน วัฒนธรรม ที่ไม่คุ้นเคยเปรียบได้อย่างการหาประสบการณ์ที่ล้าค่าที่มากกว่าการเล่นในประเทศของตัวเอง โดยจะต้องการการสอบเข้าโดยการสอบเป็นรูปแบบของข้อเขียน เมื่อผ่านบทสอบถึงจะสามารถได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งตัวโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นยกตัวอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส, และเยอรมัน

หน้าที่ของนักเรียนแลกเปลี่ยน คือ ต้องไปเผยแผ่วัฒนธรรม โดยเรื่องของความเป็นอยู่นั้นจะมีครอบครัวในของประเทศที่นักเรียนแลกเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวอุปภัมถ์ หรือที่เรียกกันว่า host family โดยครอบครัวอุปภัมถ์นี้จะรับตัวเด็กไปดูแลตลอดการเรียนการสอน ในส่วนของการหาครอบครัวให้นั้นทางดครงการจะเป็นผู้ที่ดำเนินการให้ ก่อนที่จะหาครอบครัวอุปภัมถ์จะมีการสัมภาษณ์ถึงทัศนคติของนักเรียนคนนั้นว่าเหมาะเข้ากับครอบครัวแบบไหนเพื่อจะหาครอบครัวที่เหมาะกับตัวเด็ก